Statut Fundacji educover

środa, 31.12.2014r.
Autor: napisał/a 29 artykułów.

Online Advertising

 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 
§1

1. Fundacja nosząca nazwę: „Fundacja educover”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Katarzynę Julię Sadecką, Agatę Chudy i Damiana Lupę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Monikę Barczuk, zastępcę notariusza Iwony Łacnnej w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, ul. Rynek 7, w dniu 05.09.2014 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem

 

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

 

§4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych.

 

§7

Fundacja jest właścicielem i wydawcą ogólnopolskiego czasopisma popularnonaukowego o nazwie „educover.pl” zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, I Wydziale Cywilnym, pod numerem Rej Pr 3178. Czasopismo jest skierowane do młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych.

 

§8

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem „Fundacja educover”, adresem i numerem KRS. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonymi dla Fundacji.

 

§9

Właściwym ministrem, ze względu na cele Fundacji, jest Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

 
§10

Celami Fundacji są:

1. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. W szczególności edukacja medialna; kształtowanie wiedzy i umiejętności funkcjonowania w mediach,

2. Prowadzenie dialogu społecznego na tematy polityczne, społeczne, kulturalne, historyczne i naukowe,

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4. Ochrona i promocja zdrowia, ekologii oraz popularyzacja idei ochrony zwierząt,

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji.

 

§11

Fundacja realizuje cele poprzez:

1. Działalność wydawniczą. W szczególności wydawanie ogólnopolskiego czasopisma popularnonaukowego o nazwie „educover.pl” skierowanego do młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych.

2. Działalność edukacyjną i badawczą,

3. Działalność twórczą (artystyczną, pisarską i plastyczną),

4. Organizowanie praktyk i staży, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie,

5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających rozwój obywateli,

6. Rzecznictwo interesów grup społecznych, których istnienie jest zgodne z obowiązującym prawem,

7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

§12

1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, filie lub przedstawicielstwa, które są jednostkami organizacyjnie i finansowo podległymi Fundacji i działają na podstawie aktów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej. W realizacji celów statutowych Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji. Sposób powstania , strukturę organizacyjną i zakres działalności określi Zarząd w drodze odrębnej uchwały.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest pokrewna z celami statutowymi Fundacji.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§13

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego uchwali zarząd w odrębnej uchwale.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

§14

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 300 zł (słownie: trzysta złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,

b) subwencji i dotacji, grantów osób prawnych i fizycznych,

c) ze zbiórek i imprez publicznych, takich jak: aukcje, wystawy, pokazy, festyny, itp.,

d) majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,

e) dalszych świadczeń Fundatorów,

f) sponsoringu na rzecz Fundacji od osób fizycznych i prawnych,

g) działalności gospodarczej, jeśli zostanie rozpoczęta

h) odsetek bankowych, papierów wartościowych,

i) działalności odpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,

3. Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na działalność statutową Fundacji.

 

§15

1. Przychody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji , o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§16

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

§17

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

Rozdział IV – Władze Fundacji

§18

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. Kadencja Zarządu trwa minimum trzy lata.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez ustępujący po upływie kadencji Zarząd.

4. Pierwszy Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez Fundatorów.

5. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo z winy umyślnej.

 

§19

1. Do zakresu działań Zarządu i jego członków należy podejmowanie wszelkich decyzji związanych z działalnością Fundacji, a w szczególności:

a) współpraca i nadzór nad Redakcją czasopisma „educover.pl”,

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

c) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,

g) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,

h) wprowadzanie zmian w Statucie,

i) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jeden z członków Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zarząd udziela wówczas pisemnego upoważnienia.

 

§20

1. Zarząd może wybrać ze swojego grona Prezesa Fundacji i Wiceprezesów lub pracować jako Członkowie Zarządu bez wskazywania stanowisk. Wybór ten następuje w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością w obecności pełnego składu Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, ustąpienia, ubezwłasnowolnienia bądź śmierci członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Zarządu podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

Rozdział V – Sposób Reprezentacji

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6000 (sześciu tysięcy) euro niezbędna jest zgoda wszystkich członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 statutu Fundacji.

3. Członek Zarządu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Zarządu do głosowania w jego imieniu podczas zebrań Zarządu oraz do składania oświadczeń woli podpisywania uchwał i dokumentów, w których wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Członek Zarządu udzielający takiego pełnomocnictwa musi być informowany o wszystkich propozycjach Zarządu poprzedzających wykorzystanie wspomnianego pełnomocnictwa.

Rozdział VI – Zmiana Statutu

§ 22

1. Statut Fundacji może podlegać zmianie, nie wyłączając możliwości zmiany celów działalności Fundacji określonych w niniejszym statucie.

2. Zmiany w statucie dokonuje Zarząd. Zmiana podejmowana jest w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.

Rozdział VII – Połączenie z inną fundacją

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd. Decyzja podejmowana jest w drodze uchwały i wymaga zgody wszystkich członków w obecności pełnego składu Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.

3. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział VIII – Likwidacja Fundacji i postanowienia końcowe

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.

3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut Fundacji educover
  • 5.00 / 5 5
1 ocena, 5.00 śr. ocen (95% punktów)

Komentarze Facebook:

Komentarze/y

Komentarze czasopisma:

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.